Courses Offered

Diploma Courses Offered

 
Course Name Duration Intake
Computer Engineering 3 Years 120 Seats
Mechanical Engineering 3 Years 60 Seats
Civil Engineering 3 Years 60 Seats
Electrical Engineering 3 Years 60 Seats
Computer Science and Engineering 3 Years 60 Seats

महाराष्ट्र राज्यातील १० वी / १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विध्यार्थ्यांना पदविका तंत्रशिक्षणाबद्दल

थोडक्यात माहिती देणाऱ्या Documentary Films